Algemene Voorwaarden Twan Toonen Management en Advies vof.        

Artikel 1

Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

1.2.  Opdrachtnemer: Twan Toonen Management en Advies vof

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes en op de rechtsverhoudingen  tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke  door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste één maand.

Artikel 4 Aanvaarding

4.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gebonden wanneer een door opdrachtgever gegeven schriftelijk bevestigde opdracht door  opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel indien met de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer is begonnen onder  gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

4.2 De opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

4.3 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend bindend, indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk  zijn bevestigd.

4.4 Opdrachtnemer zal opdrachten vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling uitvoeren.

Artikel 5 Duur van de opdracht

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit  dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan

5.2. De opdracht is afgesloten indien en zodra de eindafrekening of de laatste declaratie door de opdrachtgever is  goedgekeurd. Binnen 30 dagen na ontvangst dient de opdrachtgever zicht uit te laten over de eindafrekening of  laatste declaratie. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen deze termijn te reageren dan wordt de eindafrekening  of laatste declaratie geacht te zijn goedgekeurd.

5.3  Tussentijds kan de overeenkomst door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging  kan slechts plaatsvinden indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de  bevestigde aanbieding en eventuele later geaccordeerde opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk, bij  aangetekend schrijven, aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

5.4 In geval van opzegging is de opdrachtgever in ieder geval gehouden het opdrachtnemer toekomende honorarium te vergoeden naar  de stand van de werkzaamheden, alsmede de door of namens opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden.

5.5 Indien opdrachtnemer de opdracht beëindigt wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer  eveneens het recht wegens het toerekenbare tekortschieten de voortvloeiende schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6 Wijze van uitvoering

6.1 Opdrachtnemer verbindt zich haar werkzaamheden met zorg en naar beste weten te verrichten. Opdrachtnemer zal  met opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

6.2 Gedurende de looptijd van de opdracht verschaft de opdrachtgever opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met  telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax en/ of datanetaansluiting, indien en voor zover de werkzaamheden voor het grootste deel  ten kantore van de opdrachtgever dienen te worden verricht.

6.3 De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer bij deze om dagelijkse beslissingen te nemen die opdrachtnemer nodig acht voor een  goede uitvoering van de opdracht.

6.4. Een wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen werkzaamheden kan invloed hebben op de  overeengekomen prijs.

6.5 De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer tijdig in het bezit te stellen van de informatie welke benodigd is om de opdracht naar  behoren te vervullen en te voltooien.

6.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

6.7 Indien de voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

6.8 Opdrachtnemer overlegt met opdrachtgever over de samenstelling en eventuele wijziging van het adviseursteam.

6.9. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt,  indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

6.10. Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel op enigerlei wijzen  te werven voor indiensttreding en wel tot één jaar na beëindiging van de opdracht. Voorts is het de opdrachtgever niet  toegestaan opdracht te verstrekken aan voormalig personeel van de opdrachtnemer en wel tot  één jaar na eventuele beëindiging van het dienstverband met opdrachtnemer.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

7.1. Opdrachtnemer is verplicht hetgeen haar in de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk ter kennis komt, als zodanig te  behandelen en geheim te houden, een en ander met inachtneming van beperkingen volgend uit wetgeving en  jurisprudentie, tenzij deze gegevens reeds in de openbaarheid zijn gekomen. Opdrachtnemer zal maatregelen nemen  om de geheimhouding te verzekeren van alle door haar of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en  inlichtingen voor zover van vertrouwelijke aard. Zij zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder  toestemming van de opdrachtgever kenbaar maken.

7.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie, die hem door opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, aan te  wenden tot enig ander doel dan waarvoor die is verstrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele aard op door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden blijven haar eigendom zowel tijdens als na  uitvoering van de opdracht, ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelve of derden in de uitvoering van die opdracht c.q.  totstandkoming van deze rechten.

8.2. Het gebruik van de in het eerste lid van dit artikel omschreven rechten door de opdrachtgever dient tevoren schriftelijk met  opdrachtnemer overeengekomen te worden, tenzij dit uit de opdracht voortvloeit. 8.3 Nimmer mag de opdrachtgever zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtnemer het gebruik  van de in het eerste lid van dit artikel omschreven rechten aan derden ter beschikking stellen of ten behoeve van derden gaan  uitoefenen.

Artikel 9 Honorarium

9.1. De door opdrachtnemer vermelde vergoedingen of tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten  of belastingen.

9.2. Opdrachtnemer berekent “all-in” tarieven per uur gebaseerd op het uitvoeren van werkzaamheden op aaneengesloten dagdelen, met  een minimum van een halve dag. De reisuren binnen de normaal geachte werktijden zullen worden doorberekend. Deze tarieven en  de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief de kosten die gemoeid zijn met reizen naar het buitenland, en het – op grote  schaal – verstrekken van rapporten en/ of nota’s en/ of soortgelijke bescheiden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze  kosten afzonderlijk in rekening brengen.

9.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij prijsstijgingen na het tijdstip van aanbieding of het tot stand komen van overeenkomst,  waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van stijging van de lonen, sociale lasten, belastingen, heffingen en andere lasten, de  overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

9.4 Prijsverhogingen, door welke oorzaak dan ook, zullen nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 10 Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden, zonder korting, beroep op verrekening of opschorting, binnen 15 dagen na declaratiedatum. Betaling  dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

10.2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 10.1. genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldag  opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

10.3. Indien betaling niet plaatsvindt binnen vier weken na vervaldatum kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten. Alle  in redelijkheid gemaakte gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van een vordering op de  opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.

10.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding  geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een  door de opdrachtnemer te stellen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is de opdrachtnemer  gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder  daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de overige aan haar toekomende rechten. In al deze  gevallen is/ wordt elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar.

10.5. Indien een transactie wordt gesloten tussen opdrachtnemer enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder  hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst, ongeacht de tenaamstelling van de  declaratie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De door opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum  van €10.000,–. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder vervolgschade. Evenmin is opdrachtnemer  gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies of vernietiging van data, of schade  voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens opdrachtgever. Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet  behoorlijke levering van werkzaamheden is opdrachtnemer slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Alle termijnen en  data welke in de aanbieding van opdrachtgever genoemd worden, betreffen streefdata, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat  sprake is van een fatale termijn/datum.

11.2 Opdrachtnemer is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment  gegeven, adviezen, voor zover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

11.3 Er zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat opdrachtnemer door opdrachtgever schriftelijk en met redenen omkleed in  gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

11.4 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of  opzegging is geëindigd. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de  schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de  rapportages en/of adviezen van opdrachtnemer. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en derden,  niet zijnde opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de  daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg  mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

1 januari 2019 Twan Toonen Management en Advies vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59028033.